Windows Programming, SDK-Style - Bài vẽ hình elipse trong VS2008

Go down

Windows Programming, SDK-Style - Bài vẽ hình elipse trong VS2008

Bài gửi by nth on 07/03/10, 04:27 pm

#include <windows.h>

LONG WINAPI WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
{
WNDCLASS wc;
HWND hwnd;
MSG msg;

wc.style = 0; // Class style
wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) WndProc; // Window procedure address
wc.cbClsExtra = 0; // Class extra bytes
wc.cbWndExtra = 0; // Window extra bytes
wc.hInstance = hInstance; // Instance handle
wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_WINLOGO); // Icon handle
wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW); // Cursor handle
wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1); // Background color
wc.lpszMenuName = NULL; // Menu name
wc.lpszClassName = "MyWndClass"; // WNDCLASS name

RegisterClass (&wc);


hwnd = CreateWindow (
"MyWndClass", // WNDCLASS name
"SDK Application", // Window title
WS_OVERLAPPEDWINDOW, // Window style
CW_USEDEFAULT, // Horizontal position
CW_USEDEFAULT, // Vertical position
CW_USEDEFAULT, // Initial width
CW_USEDEFAULT, // Initial height
HWND_DESKTOP, // Handle of parent window
NULL, // Menu handle
hInstance, // Application's instance handle
NULL // Window-creation data
);

ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
UpdateWindow (hwnd);

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
TranslateMessage (&msg);
DispatchMessage (&msg);
}
return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
{
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc;

switch (message) {

case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
Ellipse (hdc, 0, 0, 200, 100);
EndPaint (hwnd, &ps);
return 0;

case WM_DESTROY:
PostQuitMessage (0);
return 0;
}
return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
}

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết