ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Go down

ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by saomoc_vt on 11/01/10, 08:04 pm

¿ứɥɔ ʇốʇ ıàq ɯàl ¿ɐưɥɔ ìƃ ıɥʇ ãđ 'àɯ ıɥʇ ɥ ıóu ǝɥƃu ¿ʎậʌ ɥuìɯ ıụʇ ɐủɔ ụɹʇ ũʌ ɥuìđ ɐıƃ dậʇ nệıɹʇ àɯ oɐs ʎɐɥ ìƃ uệʎnɥɔ óɔ àɯ ¿ʎậʌ ɐữu ũɔ ɯnɹoɟ ƃuùp ƃuôɥʞ ɥ oɐs ˙ʎâđ ôʌ ıớɯ ɥuìɯ uêu 'oáq ƃuôɥʇ uạq ǝɥƃu ˙uạq ɐủɔ ıớɯ ɯnɹoɟ ƃuừɯ oàɥɔ
avatar
saomoc_vt
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 4
Số điểm : 9
Số lần được cám ơn : 3
Ngày đến diễn đàn: : 11/01/2010
Đến từ : dhbd

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by saothuy_vt on 11/01/10, 08:47 pm

ɐɐɐɐɐɐɐɐɐɐɥ 'áɥʞ ɐɥʞ ƃuũɔ 'ƃunɥɔ ıóu ˙ɯêɥʇ uệʎnl nʇ ıớɯ ɥuìɯ ʎàu oạp 'ƃuôɥʞ ɥɔíɥʇ uòɔ ʎủɥʇ ıớʌ ɐỏɥ ỏɥu ʇếıq ƃuôɥʞ àɯ ˙éɥu ıơɥɔ ɥuìɯ àɥu uêl ʇếʇ ¿ʎậʌ nâđ ıđ ɥuịđ ʇếʎnb ʎàu ʇếʇ ɥuìɯ ɯóɥu ˙ɯóɥu ảɔ oɥɔ ssnq ìɥʇ ƃuox ıɥʇ oàu ıɥʞ àl óu uắɥu óɔ ɥuìɯ ˙nâđ uòɔ ıồɹ ʇno óu ıáɔ uêl àɯ ˙óu ɐủɔ ɯnɹoɟ uêl àl ıóu ɐỏɥ ɔóɥu ˙uậnl oảɥʇ uầɔ 'uệʎnɥɔ ʇúɥɔ óɔ àl ỉɥɔ 'ìƃ óɔ ƃuôɥʞ 'à
avatar
saothuy_vt
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 11
Số điểm : 19
Số lần được cám ơn : 4
Ngày đến diễn đàn: : 11/01/2010
Tuổi : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by saokim_vt on 11/01/10, 08:58 pm

˙ıɥʇ ƃuɐđ ƃuờưɹʇ 'uậq ƃuɐđ ɥuìɯ ờıƃ àɯ ˙ʇếɥ ıɐ dặƃ ƃuôɥʞ ıồɹ nâl ˙ɔợưđ ʇếıq àɯ oɐs
avatar
saokim_vt
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 4
Số điểm : 6
Số lần được cám ơn : 0
Ngày đến diễn đàn: : 11/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nth on 11/01/10, 09:05 pm

˙ʇậɥʇ ổɥʞ nɐđ ¿ƃuôɥʞ ıóu ɥuìɯ ǝɥƃu óɔ ¿nâđ ở ƃuɐđ uạq ɔáɔ
nɥnɥ ˙˙ảɔ ıɐ ƃuùɔ uệʎnɥɔ ıóu ʇếıq ƃuôɥʞ àɯ 'ứɥʇ ủđ ol 'ɥuìđ ɐıƃ uệnɥɔ ol ɥuìɯ 'ɯắl uồnq ʎấɥʇ ˙àɯ ıồɹ ʎɐɥ àl ʎậʌ ıọƃ ìɥʇ 'ʇʌ‾ɐoɥoɐs àl ıọƃ ìƃ uầɔ 'ìƃ ứɥɔ ıồɹ ɔp àl ɹɐʇɐʌɐ ıổđ ɥuìɯ ˙ɔứɥd uềıɥd ỡđ 'ɥɐ ıôɥʇ uêʇ 1 ƃunps ʞıɥʇ 'ʞıɥʇ ʞ 'ʎấ uêʇ ıổđ ụʌ ıáɔ 'ɥɐ ˙ánb uồnq ʎấɥʇ ɥuìɯ ˙ʇúɥɔ uệʎnɥɔ óɔ àl ʎâđ uêl uạq ɔáɔ ıọƃ ɥuìɯ

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by saothuy_vt on 11/01/10, 09:14 pm

˙nềıɥu uạq ớɥu 'uạq nêʎ uônl ʇʌ ɥuìđ ɐıƃ ˙ứɥɔ ıớʇ uếıʇ ƃuɐđ ɥuìɯ ìƃ ƃuữɥu oàʌ uıʇ ʎãɥ ˙ƃunʇ ƃunl ĩɥƃu ʎns ƃuừđ'àɯ p ɐủɔ nı ƃu àl uạq ờıƃ
˙ɯắl ƃuư ƃuôɥʞ ƃuũɔ ɥuìɯ àl ʎậʌ ểʞ uạq ʎấɥʇ ɥuìɯ ƃuưɥu ˙óđ uạq dặƃ ɐưɥɔ ɥuìɯ 'ıôɥʇ ʎậʌ ʎấ uạq ʎấɥʇ uạq uêu ʇúɥd 1 àl ỉɥɔ ɐnb ƃuẵɥɔ óđl uạq uòɔ ˙àɯ ɥp uêl ıớɯ uạq ıɥʞ ừʇ ƃuơưɥʇ uạq ìɥʇ ʇạđ uạq ˙óđ ıồɹ uạq oɥɔ ểʞ óɔ ɥuìɯ 'ıơɥɔ ɥuìɯ àɥu uêl uạq ıɥʞ ɔớưɹʇ ɯôɥ 'dấɥɔ ốɔ àɯ ìƃ ıờưƃu
¿ƃuôɥʞ uạq ıớʌ ƃuáđ ƃuứx óɔ ɐʇ ƃu ɯǝx ĩɥƃu ˙ıồɹ ɔp àl ıđ uênb uạq 'óđ ìƃ l uạq ıáɔ uòɔ ˙ɯắl ol ƃuừđ 'ƃunɥɔ ıóu 'uạq ɐủɔ ɥuìđ ɐıƃ ềʌ ểʞ ɯıʞ ỏɥu ǝɥƃu óɔ ɥuìɯ ˙àɯ uạq ɥuạɔ uêq ở uônl ʇʌ ɥuìđ ɐıƃ 'ıôɥʇ ɐnb ẽs uệʎnɥɔ ıọɯ ıồɹ ˙ánb nềıɥu ƃuắl ol ƃuừđ ˙ıđ ừʇ ừʇ ứɔ uệʎnɥɔ ıọɯ 'ɥ oàu ɥuĩʇ ɥuìq
avatar
saothuy_vt
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 11
Số điểm : 19
Số lần được cám ơn : 4
Ngày đến diễn đàn: : 11/01/2010
Tuổi : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nth on 14/01/10, 07:34 am

nɥnɥ 'ɥuìɯ ɐủɔ uạq àl ıɐ óɔ ƃuôɥʞ ʎàu ıớıƃ ếɥʇ uêɹʇ ưɥu ɥuìɥ ƃuưɥu ˙uạq ıờưƃu ʇộɯ uầɔ uônl ɥuìɯ 'uơđ ôɔ uônl ɥuìɯ ìʌ ıởq àl ẽl óɔ
¿ìƃ ɯàl ểđ uấʌ ƃuơưʌ uòɔ ɥuìɯ ìɥʇ ʎậʌ 'uâɥɔ ıùɥɔ ẻıƃ ɯấʇ 1 ưɥu ƃuờưđ ɐɹ ʇấʌ ịq ìɥʇ 'ʇốʇ ƃuôɥʞ ɔọɥ ɥuìɯ ıɥʞ 'ıôɥʇ àɯ ƃuụp ıợl ẻʞ àl uàoʇ ˙ʇốʇ ɔọɥ uạq ɔáɔ ıớʌ ıơɥɔ ỉɥɔ ɐʇ ıờưƃu 'ɥuìɯ uạq ɔáɔ ıờưƃu uoɔ ƃuoɹʇ ıốp ảıƃ ựs ʎấɥʇ ɥuìɯ 'ɔá ɔộđ àl ʇậɥʇ ıờưƃu uoɔ
˙ıỏıƃ ʇậɥʇ 'ıỏıƃ ʇậɥʇ ɔọɥ ƃuắƃ ốɔ ẽs àɯ 'ɐữu èq uạq ềʌ ĩɥƃu ƃuôɥʞ ẽs ɐứɥ ɥuìɯ 'ʇếɥ ìƃ èq uạq óɔ ƃuôɥʞ ɥuìɯ ıđ ởɹʇ ʎɐu ừʇ ˙ʇốʇ ʇậɥʇ ɔọɥ ƃuắƃ ốɔ ẽs 'ƃuắƃ ốɔ ẽs ɥuìɯ 'ıồɹ ıɥʇ àl ɐữu ʎàƃu 2 uòɔ
˙nɥnɥ 'ảɔ ʇấʇ ʇéɥƃ ɥuìɯ 'ốɥd ɥuàɥʇ ʇéɥƃ ɥuìɯ 'ʇếɥ ìƃ ɔọɥ ɥɔíɥʇ ƃuôɥʞ ɥuìɯ ờıƃ ˙ɐữu ɥuìɯ ɐủɔ ɯǝ ớɥu ɥuìɯ ¿ƃuôɥʞ ʇếıq uạq ɔáɔ 'ıôɥʇ uầl ʇộɯ ẹɯ uìɥu ểđ 'àɥu èʌ ɔợưđ ìƃ ɔớư ɥuìɯ ˙ɯắl ẹɯ ớɥu ɥuìɯ 'ɥɐ ánb uồnq ɥuìɯ 'nɥnɥ

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nguoitrongmong89 on 15/05/10, 11:34 pm

kiểu chữ hay đó Very Happy

nguoitrongmong89
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 4
Số điểm : 7
Số lần được cám ơn : 3
Ngày đến diễn đàn: : 15/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nth on 16/05/10, 07:12 am

hiiiii.. cám ơn bạn đã khen nha.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nguoitrongmong89 on 16/05/10, 04:45 pm

bạn ơi cho mình xin cái code mà khi mở trang web này lên thì trình duyệt nó thu nhỏ & bay bay roài lại phóng to về định dạng trước đó k? Very Happy

nguoitrongmong89
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 4
Số điểm : 7
Số lần được cám ơn : 3
Ngày đến diễn đàn: : 15/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nth on 16/05/10, 07:43 pm

bạn ơi cho mình xin cái code mà khi mở trang web này lên thì trình duyệt nó thu nhỏ & bay bay roài lại phóng to về định dạng trước đó k?
cám ơn bạn đã đặt câu hỏi nha. Nhưng vì topic này mình dùng để họp riêng với nhóm của mình, còn vấn đề bạn hỏi liên quan đến web, nên mình đã trả lời câu hỏi của bạn ở đây:
http://thuhuong.forumvi.net/forum-f18/topic-t165.htm#468
Bạn vào link trên để xem nhé.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by nguoitrongmong89 on 19/05/10, 01:44 am

uhm ! thank bạn nhìu nhìu !

nguoitrongmong89
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 4
Số điểm : 7
Số lần được cám ơn : 3
Ngày đến diễn đàn: : 15/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ɯnɹoɟ uếđ ıớɯ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết