vẽ bánh xe quay

Go down

vẽ bánh xe quay

Bài gửi by nth on 09/12/09, 07:50 pm

file Affine.h
#pragma once
#include "cstring"
#include "cmath"
#include "stdlib.h"
typedef float matrix33 [3][3];
// hang so PI
#define M_PI 3.14159265358979
// macro doi tu do --> radian
#define RAD(goc) ((goc)*(M_PI/180.0))
// macro doi tu radian --> goc
#define GOC(rad) ((rad)*180.0/M_PI)
// ham lam tron
#define ROUND(n) ((int)(n+0.5))
void matrix_zezo(matrix33 m)
{ for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
m[i][j]=0;
}
void matrix_id(matrix33 m)
{ matrix_zezo(m);
m[0][0]=m[1][1]=m[2][2]=1;
}
void mul_matrix(float x,float y,matrix33 m,float &xout,float &yout)
{ xout = x*m[0][0] +y*m[1][0] + m[2][0];
yout = x*m[0][1] +y*m[1][1] + m[2][1];
}
void mul_matrix(matrix33 ma,matrix33 mb,matrix33 mout)
{ matrix33 mtmp;matrix_zezo(mtmp);
for(int i=0;i<3;i++)
{ for(int j=0;j<3;j++)
{ float sum=0;
for(int k=0;k<3;k++)
{ sum+=ma[i][k]*mb[k][j];
}//k
mtmp[i][j] =sum;
}//j
}//i
memcpy(mout,mtmp,sizeof(mtmp));
}
void matrix_translate(matrix33 m,float dx,float dy)
{ matrix33 mtmp;matrix_id(mtmp);
mtmp[2][0]=dx;mtmp[2][1]=dy;
mul_matrix(m,mtmp,m);
}
void matrix_scale(matrix33 m,float sx,float sy)
{ matrix33 mtmp;matrix_id(mtmp);
mtmp[0][0]=sx;mtmp[1][1]=sy;
mul_matrix(m,mtmp,m);
}
void matrix_rotate(matrix33 m,float angle)
{ matrix33 mtmp;matrix_id(mtmp);
mtmp[0][0]=cos(RAD(angle));mtmp[0][1]=sin(RAD(angle));
mtmp[1][0]=-sin(RAD(angle));mtmp[1][1]=cos(RAD(angle));
mul_matrix(m,mtmp,m);
}
void matrix_rotate(matrix33 m,float angle,float x,float y)
{ matrix_translate(m,-x,-y);
matrix_rotate(m,angle);
matrix_translate(m,x,y);
}
void matrix_reflectiion(matrix33 m,float ox,float oy)
{ matrix33 mtmp;matrix_id(mtmp);
mtmp[0][0]=ox;mtmp[1][1]=oy;
mul_matrix(m,mtmp,m);
}
void matrix_shear(matrix33 m,float shx,float shy)
{ matrix33 mtmp;matrix_id(mtmp);
mtmp[0][1]=shx;mtmp[1][0]=shy;
mul_matrix(m,mtmp,m);
}


Được sửa bởi nth ngày 23/01/10, 11:37 pm; sửa lần 2.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 30
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: vẽ bánh xe quay

Bài gửi by nth on 09/12/09, 07:56 pm

file Main.cpp
#pragma comment( linker, "/subsystem:\"windows\" /entry:\"mainCRTStartup\"" )
#include"iostream"
#include"math.h"
#include "glut.h"
#include"Afine.h"
#define Round(x) int(x+0.5)
#define PI 3.1416
#define Rad(x)(x*PI/180)
int width,height,xc,yc,xi,yi;
int alpha=0,_angle=0,alpha1=0;
int dx=0,dy=0;
struct colorentry
{ GLubyte Red;
GLubyte Blue;
GLubyte Green;
colorentry() {Red=Green=Blue=0; }
colorentry(GLbyte R,GLbyte G,GLbyte B)
{ Red=R; Green=G; Blue=B;
}
int operator==(colorentry &c)
{ return (Red==c.Red && Green==c.Green && Blue==c.Blue);
}
int operator!=(colorentry &c)
{ return !(*this==c);
}
};
void onkey(unsigned char key,int x,int y);
void OnSize(int width,int height);
void OnIdle();
void PutPixel(int x,int y,colorentry c);
void PutPixel(int x,int y);
colorentry GetPixel(int x,int y);
void DrawLineDDA(int x1,int y1,int x2,int y2);
void DrawRectangle_Rotate(int xc,int yc,int a, int b, int alpha,colorentry c)
{ int dPoints[][2] = { {-a,b},{a,b},{a,-b},{-a,-b} };
int n = 4;
float x,y,xout,yout;
matrix33 mkq; matrix_id(mkq);

matrix_rotate(mkq,alpha,xc,yc); // xoay quanh xc,yc
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3ub(c.Red,c.Green,c.Blue);
for(int i=0;i
{ x = xc + dPoints[i][0]; y = yc + dPoints[i][1];
mul_matrix(x,y,mkq,xout,yout);
glVertex2f(xout,yout);
}
glEnd();
}
void Put8Pixcel(int xc, int yc, int x, int y);
void CircleMidpoint(int xc, int yc, int r);
void swap(int &a,int &b);
void hematroi()
{ float x1,y1,x2,y2,x1out,y1out,x2out,y2out,x3,y3,x4,y4;
int r=30;
CircleMidpoint(xc, yc, r);
x1=xc+r; y1=yc+r;
x2=xc+r+10; y2=yc+r+10;
DrawLineDDA(x1,y1,x2,y2);
matrix33 mkq; matrix_id(mkq);
for(float i=0;i<360;i+=22.5)
{ matrix_rotate(mkq,i,xc,yc); // xoay quanh xc,yc
mul_matrix(x1,y1,mkq,x1out,y1out);
mul_matrix(x2,y2,mkq,x2out,y2out);
DrawLineDDA(x1out,y1out,x2out,y2out);
}
// trai dat
glColor3ub(255,200,0);
matrix_rotate(mkq,alpha,xc,yc);
x1=xc+200;
y1=yc;
mul_matrix(x1,y1,mkq,x1out,y1out);
CircleMidpoint(x1out,y1out,20);
// mat trang
matrix33 mkq1; matrix_id(mkq1);
x3=x1out+70;
y3=y1out;
matrix_rotate(mkq1,alpha1,x1out,y1out);
mul_matrix(x3,y3,mkq1,x4,y4);
glColor3ub(0,0,255);
CircleMidpoint(x4,y4,20);
}
void banhxe()
{ int x1,y1;
float x1out,y1out;
int r=80;
CircleMidpoint(xc, yc, r);
r-=30;
x1=xc+r;
y1=yc+r;
glColor3ub(0,0,255);
matrix33 mkq; matrix_id(mkq);
matrix_rotate(mkq,alpha,xc,yc); // xoay quanh xc,yc
mul_matrix(x1,y1,mkq,x1out,y1out);
DrawLineDDA(xc,yc,x1out,y1out);
for(float i=0;i<360;i+=45)
{ matrix_rotate(mkq,i,xc,yc); // xoay quanh xc,yc
mul_matrix(x1,y1,mkq,x1out,y1out);
DrawLineDDA(xc,yc,x1out,y1out);
}
}
//-----------------------------------
void myInit();
void mydraw()
{ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glColor3ub(255,0,0);
// int xMax = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH);
// int yMax = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT);
// DrawRectangle_Rotate(xMax/2,yMax/2,200,100,_angle,colorentry(255,0,0));
hematroi();
// banhxe();
glFlush();
glutSwapBuffers();
}
void OnTime(int ms)
{// _angle = (int)(_angle+5)%360;
// alpha1 = (int)(alpha1-3)%360;
if(xc { dx=10;
dy=0;
}
if(yc>80 && xc==width-80)
{ dy=-10;
dx=0;
}
if(yc==80 && xc>80)
{ dx=-10;
dy=0;
}
if(xc==80 && yc
{ dy=10;
dx=0;
}
if(yc==height-80 && xc
{ dx=10;
dy=0;
}
//xc += dx;
// yc += dy;
alpha = (int)(alpha+10)%360;
glutTimerFunc(ms,OnTime,ms);
}
void main()
{ glutInitDisplayMode(GLUT_RGB|GLUT_DOUBLE);
glutInitWindowPosition(100,100);
glutInitWindowSize(640,480);
glutCreateWindow("test");
myInit();
glutDisplayFunc(mydraw);
glutReshapeFunc(OnSize);
glutTimerFunc(200,OnTime,200);
glutKeyboardFunc(onkey);
glutIdleFunc(OnIdle);
glutMainLoop();
}
void myInit()
{ width=glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH);
height=glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT);
xc=width/2;
yc=height/2;
}
void Put8Pixcel(int xc, int yc, int x, int y)
{ PutPixel(xc + x, yc + y);
PutPixel(xc + x, yc - y);
PutPixel(xc - x, yc + y);
PutPixel(xc - x, yc - y);
PutPixel(xc + y, yc + x);
PutPixel(xc + y, yc - x);
PutPixel(xc - y, yc + x);
PutPixel(xc - y, yc - x);
}
void CircleMidpoint(int xc, int yc, int r)
{ int x=0,y=r;
int p=1-r;
Put8Pixcel(xc,yc,x,y);
while(x
{ if(p<0)
p+=(x<<1)+3;
else
{ p+=((x-y)<<1)+5;
y--;
}
++x;
Put8Pixcel(xc,yc,x,y);
}
}
colorentry GetPixel(int x,int y)
{ GLbyte color[3];
float Pos[4];
glRasterPos2d(x,y);
glGetFloatv(GL_CURRENT_RASTER_POSITION,Pos);
glReadPixels(Pos[0],Pos[1],1,1,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE,color);
return colorentry(color[0],color[1],color[2]);
}
void onkey(unsigned char key,int x,int y)
{ switch(key)
{ case 27: exit(0);
}
}
void OnSize(int width,int height)
{ glViewport(0, 0 , (GLsizei)width,(GLsizei)height);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluOrtho2D(0,(GLdouble)width,0, (GLdouble)height);
}
void OnIdle()
{ glutPostRedisplay();
}
void PutPixel(int x,int y,colorentry c)
{ glColor3ub(c.Red,c.Green,c.Blue);
glBegin(GL_POINTS);
glVertex2f(x,y);
glEnd();
}
void PutPixel(int x,int y)
{ glBegin(GL_POINTS);
glVertex2f(x,y);
glEnd();
}
void DrawLineDDA(int x1,int y1,int x2,int y2)
{ float ax,ay,x,y;
float m;
ax=x2-x1;
ay=y2-y1;
if(abs(ax)>= abs(ay))
{ if(x1>x2)
{ swap(x1,x2);
swap(y1,y2);
}
m=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
y=y1;
for(x=x1;x
{ PutPixel(x,Round(y));
y+=m;
}
}
else
{ if(y1>y2)
{ swap(x1,x2);
swap(y1,y2);
}
x=x1;
m=(float)(x2-x1)/(y2-y1);
for(y=y1;y
{ PutPixel(Round(x),y);
x+=m;
}
}
}
void swap(int &a,int &b)
{ int x=a;
a=b;
b=x;
}


Được sửa bởi nth ngày 23/01/10, 11:39 pm; sửa lần 1.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 30
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: vẽ bánh xe quay

Bài gửi by htn111 on 10/12/09, 08:52 pm

cái bánh xe này chưa đúng yêu cầu lắm nha H, vì thiếu mất 1 vòng trong.
avatar
htn111
VIP mem
VIP mem

Tổng số bài gửi : 28
Số điểm : 70
Số lần được cám ơn : 15
Ngày đến diễn đàn: : 26/08/2009
Tuổi : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: vẽ bánh xe quay

Bài gửi by nth on 13/12/09, 10:28 pm

Bài mình viết trên VS 2005, nhưng nếu bạn sử dụng VS2008 hay VS6++ vẫn "run" dc bình thường. Bằng cách tạo 1 project mới, sau đó tạo 1 file Affine.h, pass nội dung vào nhé, và 1 file main.cpp , hay tên gì cũng dc, rồi pass nội dung của mình vào. Bạn lưu ý đường dẫn cho phù hợp. Điều quan trọng, pass 4 file của opengl vào nữa.
Mình nghĩ là nó không khác nhau, nhưng nếu như vẫn k compile dc, thì liên he mình nhé.

Một số bài khác, như vẽ trái tim, hypelbol, parabol, bát quái dùng opengl, xe lên dốc, và đồng hồ.. tức là nguyên list 5 bài ôn thi của thầy, bạn của H post lên forum của bạn ấy rồi, nên H k post lên đây. Nhưng nếu có gì thắc mắc, pm H, nếu H biết H sẽ giúp.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 30
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: vẽ bánh xe quay

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết