kéo lê đối tượng bằng cách xóa và vẽ lại (chương 7)

Go down

kéo lê đối tượng bằng cách xóa và vẽ lại (chương 7)

Bài gửi by nth on 11/05/10, 10:06 pm

Bài này kì thật. Sao tìm mãi không thấy IDB_HEART? (báo lỗi)

// ObjectDrag.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "resource.h"

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst; // current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING]; // The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING]; // The title bar text

// Foward declarations of functions included in this code module:
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
{
// TODO: Place code here.
MSG msg;
HACCEL hAccelTable;

// Initialize global strings
LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
LoadString(hInstance, IDC_OBJECTDRAG, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
MyRegisterClass(hInstance);

// Perform application initialization:
if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
{
return FALSE;
}

hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, (LPCTSTR)IDC_OBJECTDRAG);

// Main message loop:
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
}

return msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
// COMMENTS:
//
// This function and its usage is only necessary if you want this code
// to be compatible with Win32 systems prior to the 'RegisterClassEx'
// function that was added to Windows 95. It is important to call this function
// so that the application will get 'well formed' small icons associated
// with it.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
WNDCLASSEX wcex;

wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc;
wcex.cbClsExtra = 0;
wcex.cbWndExtra = 0;
wcex.hInstance = hInstance;
wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_OBJECTDRAG);
wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
wcex.lpszMenuName = (LPCSTR)IDC_OBJECTDRAG;
wcex.lpszClassName = szWindowClass;
wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_SMALL);

return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
// FUNCTION: InitInstance(HANDLE, int)
//
// PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
// COMMENTS:
//
// In this function, we save the instance handle in a global variable and
// create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
HWND hWnd;

hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

if (!hWnd)
{
return FALSE;
}

ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
UpdateWindow(hWnd);

return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, unsigned, WORD, LONG)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND - process the application menu
// WM_PAINT - Paint the main window
// WM_DESTROY - post a quit message and return
//
//

// ==============
bool IsInsideEllipse(int x1, int y1, int x2, int y2, int x, int y)
{
double a = (double(x2)-x1)/2, b = (double(y2)-y1)/2;
if (!a || !b) return false;
double xx = x - (double(x1)+x2)/2, yy = y - (double(y1)+y2)/2;
double xr = xx/a, yr = yy/b;
return xr*xr+yr*yr <= 1;
}
// ==============

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
int wmId, wmEvent;
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc;
TCHAR szHello[MAX_LOADSTRING];
LoadString(hInst, IDS_HELLO, szHello, MAX_LOADSTRING);

// <!==
static HCURSOR hCursorMove;
static x1,y1,x2,y2, px, py;
static HBRUSH hbr;
// ===>

switch (message)
{

// <!==
case WM_CREATE:
RECT rt;
GetClientRect(hWnd, &rt);
x1 = rt.right/4; x2 = 3*rt.right/4;
y1 = rt.bottom/4; y2 = 3*rt.bottom/4;

HBITMAP hBitmap;
hBitmap = LoadBitmap(hInst, (LPCTSTR)IDB_HEART);
hbr = CreatePatternBrush(hBitmap);
DeleteObject(hBitmap);

hCursorMove = LoadCursor(NULL, IDC_SIZEALL);
break;

case WM_LBUTTONDOWN:
int x, y;
px = x = LOWORD(lParam);
py = y = HIWORD(lParam);
if (IsInsideEllipse(x1,y1,x2,y2,x,y))
SetCapture(hWnd);
break;

case WM_LBUTTONUP:
if (GetCapture() == hWnd)
ReleaseCapture();
break;
case WM_MOUSEMOVE:
x = LOWORD(lParam);
y = HIWORD(lParam);
if (IsInsideEllipse(x1,y1,x2,y2,x,y))
{
SetCursor(hCursorMove);
if (GetCapture() == hWnd)
{
int dx = x-px, dy = y-py;
x1 += dx; y1 += dy;
x2 += dx; y2 += dy;
px = x;
py = y;
InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
}
}
break;
// ===>

case WM_COMMAND:
wmId = LOWORD(wParam);
wmEvent = HIWORD(wParam);
// Parse the menu selections:
switch (wmId)
{
case IDM_ABOUT:
DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_ABOUTBOX, hWnd, (DLGPROC)About);
break;
case IDM_EXIT:
DestroyWindow(hWnd);
break;
                default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
break;
case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
// TODO: Add any drawing code here...
// RECT rt;
GetClientRect(hWnd, &rt);
DrawText(hdc, szHello, strlen(szHello), &rt, DT_CENTER);

// <!==
SelectObject(hdc, hbr);
Ellipse(hdc,x1,y1,x2,y2);
// ===>

EndPaint(hWnd, &ps);
break;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
break;
        default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
return 0;
}

// Mesage handler for about box.
LRESULT CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (message)
{
case WM_INITDIALOG:
return TRUE;

case WM_COMMAND:
if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
{
EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
return TRUE;
}
break;
}
return FALSE;
}


Lỗi:
D:\LapTrinhWindow\ObjectDrag\ObjectDrag.cpp(168) : error C2065: 'IDB_HEART' : undeclared identifier
Error executing cl.exe.
hix.. hog bít nó báo lỗi này là sao nữa

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết