Bài 1 quả banh di chuyển

Go down

Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by anbinhtrong on 27/04/10, 10:04 am

// Single_Bound_Version1.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "resource.h"

#define MAX_LOADSTRING 100

// Global Variables:
HINSTANCE hInst; // current instance
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING]; // The title bar text
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING]; // The title bar text
//-----------Khai bao Single Ball-----------
enum {ID_MOVE_TIMER=1, ID_CHANGE_COLOR=2};
// Foward declarations of functions included in this code module:
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL InitInstance(HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
{
// TODO: Place code here.
MSG msg;
HACCEL hAccelTable;

// Initialize global strings
LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
LoadString(hInstance, IDC_SINGLE_BOUND_VERSION1, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
MyRegisterClass(hInstance);

// Perform application initialization:
if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
{
return FALSE;
}

hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, (LPCTSTR)IDC_SINGLE_BOUND_VERSION1);

// Main message loop:
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
}

return msg.wParam;
}//
// FUNCTION: MyRegisterClass()
//
// PURPOSE: Registers the window class.
//
// COMMENTS:
//
// This function and its usage is only necessary if you want this code
// to be compatible with Win32 systems prior to the 'RegisterClassEx'
// function that was added to Windows 95. It is important to call this function
// so that the application will get 'well formed' small icons associated
// with it.
//
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
WNDCLASSEX wcex;

wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc;
wcex.cbClsExtra = 0;
wcex.cbWndExtra = 0;
wcex.hInstance = hInstance;
wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_SINGLE_BOUND_VERSION1);
wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
wcex.lpszMenuName = (LPCSTR)IDC_SINGLE_BOUND_VERSION1;
wcex.lpszClassName = szWindowClass;
wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_SMALL);

return RegisterClassEx(&wcex);
}

//
// FUNCTION: InitInstance(HANDLE, int)
//
// PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
//
// COMMENTS:
//
// In this function, we save the instance handle in a global variable and
// create and display the main program window.
//
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
HWND hWnd;

hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

if (!hWnd)
{
return FALSE;
}

ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
UpdateWindow(hWnd);

return TRUE;
}

//
// FUNCTION: WndProc(HWND, unsigned, WORD, LONG)
//
// PURPOSE: Processes messages for the main window.
//
// WM_COMMAND - process the application menu
// WM_PAINT - Paint the main window
// WM_DESTROY - post a quit message and return
//
//
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
int wmId, wmEvent;
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc;
TCHAR szHello[MAX_LOADSTRING];
LoadString(hInst, IDS_HELLO, szHello, MAX_LOADSTRING);
//----------Khai bao cac bien trong bai Single Ball---------------
static int x=40, y=50, rBall=10, dx=5, dy=5, nCrIdx;
static COLORREF aColorTab[]={RGB(0xff,0xff,0xff),RGB(0,0xff,0),RGB(0xff,0,0),RGB(0,0,0xff),RGB(0xff,0xff,0),RGB(0xff,0,0xff),RGB(0,0xff,0xff)};
static int nColors= sizeof(aColorTab)/sizeof(aColorTab[0]);
//*********The End khai bao bien***************
switch (message)
{
case WM_CREATE:
SetTimer(hWnd,ID_MOVE_TIMER,10,NULL);
SetTimer(hWnd,ID_CHANGE_COLOR,1000,NULL);
break;
case WM_COMMAND:
wmId = LOWORD(wParam);
wmEvent = HIWORD(wParam);
// Parse the menu selections:
switch (wmId)
{
case IDM_ABOUT:
DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_ABOUTBOX, hWnd, (DLGPROC)About);
break;
case IDM_EXIT:
DestroyWindow(hWnd);
break;
default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
break;
case WM_TIMER:
switch(wParam)
{
case ID_MOVE_TIMER:
RECT rClient, r;
GetClientRect(hWnd, &rClient);
r.left=x-rBall-abs(dx);
r.right=x+rBall+abs(dx);
r.top=y-rBall-abs(dy);
r.bottom=y+rBall+abs(dy);
x=x+dx;
y=y+dy;
if(x+rBall > rClient.right && dx>0) dx = -dx;
if(x-rBall < 0 && dx<0) dx = -dx;
if(y+rBall > rClient.bottom && dy>0) dy=-dy;
if(y-rBall < 0 && dy<0) dy=-dy;
InvalidateRect(hWnd, &r,TRUE);
break;
case ID_CHANGE_COLOR:
++nCrIdx %=nColors;
break;
}
break;
case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
// TODO: Add any drawing code here...
RECT rt;
GetClientRect(hWnd, &rt);
DrawText(hdc, szHello, strlen(szHello), &rt, DT_CENTER);
//---------Ve qua banh----------
HBRUSH hbr;
hbr=CreateSolidBrush(aColorTab[nCrIdx]);
SelectObject(hdc,hbr);
Ellipse(hdc,x-rBall,y-rBall,x+rBall,y+rBall);
DeleteObject(hbr);
EndPaint(hWnd, &ps);
break;
case WM_DESTROY:
KillTimer(hWnd, ID_MOVE_TIMER);
KillTimer(hWnd, ID_CHANGE_COLOR);
PostQuitMessage(0);
break;
default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
return 0;
}

// Mesage handler for about box.
LRESULT CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (message)
{
case WM_INITDIALOG:
return TRUE;

case WM_COMMAND:
if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
{
EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
return TRUE;
}
break;
}
return FALSE;
}

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
The only way to begin is to begin.
avatar
anbinhtrong
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Số điểm : 142
Số lần được cám ơn : 32
Ngày đến diễn đàn: : 18/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://khoahockithuat.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Giả sử thay đổi code

Bài gửi by anbinhtrong on 27/04/10, 10:09 am

//++nCrIdx %=nColors;
//InvalidateRect(hWnd, &r,TRUE);
break;
case ID_CHANGE_COLOR:
++nCrIdx %=nColors;
InvalidateRect(hWnd, &r,TRUE);
break;

Bạn sẽ không thấy trái banh đổi màu gì hết. Nhưng khi thu nhỏ cửa sổ xuống, rồi mở lại, nó ra màu khác. Mình không hiểu lắm.
Rect r vẫn thay đổi liên tục mà. Nhưng đáng lẽ theo cơ chế stack, quả banh sẽ đổi màu nhưng không thay đổi vi trí khi đổi màu?

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
The only way to begin is to begin.
avatar
anbinhtrong
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Số điểm : 142
Số lần được cám ơn : 32
Ngày đến diễn đàn: : 18/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://khoahockithuat.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by nth on 06/05/10, 05:34 pm

Vì sao mình run nó báo lỗi:
C:\Documents and Settings\ES\Desktop\bounce1\bounce1.cpp(15) : error C2199: syntax error : found '$S1 (' at global scope (was a declaration intended?)

ngay tại dòng
enum ( ID_MOVE_TIMER = 1, ID_CHANGE_COLOR = 2);

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by passreturn on 06/05/10, 07:53 pm

bạn nth nè, mình thấy 2 cái ID này, bạn phải tạo trong rc trước, nếu bạn không tạo trước, nó sẽ báo là ID chưa được khai báo. Bạn thử xem nhé.
avatar
passreturn
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 24
Số điểm : 56
Số lần được cám ơn : 15
Ngày đến diễn đàn: : 24/04/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by anbinhtrong on 06/05/10, 08:03 pm

2 cái ID không sai. Hiểu đơn giản là chỗ nào bạn gõ ID_MOVE_TIMER1 thì khi biên dịch, nó sẽ thay bằng 1. Ah, mà enum đó được khai báo phạm vi là toàn cục.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
The only way to begin is to begin.
avatar
anbinhtrong
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Số điểm : 142
Số lần được cám ơn : 32
Ngày đến diễn đàn: : 18/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://khoahockithuat.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by nth on 06/05/10, 08:08 pm

mình test bài của bạn anbinhtrong, bài mình ra 4 lỗi. Thứ nhất, nó nói enum nó không hiểu, thứ 2, nơi nào mình đặt 2 cái ID kia, nó đều báo lỗi, dù mình đã khai báo y như bạn passreturn nói.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
Nothing!

(~~/)
(~'.'~)
(_(__)~~
avatar
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 29
Đến từ : Thiên Đường

Xem lý lịch thành viên http://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Thử lần nữa

Bài gửi by anbinhtrong on 06/05/10, 10:26 pm

Bạn thử copy code của mình vào trong project example "Hello world" nhé. Sau đó đổi lần lượt 2 dòng:
wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_TênProject);
wcex.lpszMenuName = (LPCSTR)IDC_Tênproject;
Bạn có thể ở resource phần Menu & Icon để sửa lại cho tên sao cho phù hợp.
Chúc bạn thành công

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
The only way to begin is to begin.
avatar
anbinhtrong
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Số điểm : 142
Số lần được cám ơn : 32
Ngày đến diễn đàn: : 18/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://khoahockithuat.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by anbinhtrong on 06/05/10, 10:30 pm

AH, lúc mình thử copy code này vào project mới của mình, chỉ xảy ra 2 lỗi phần menu và icon thôi. Có thể do bộ VS 98 portable bị lỗi chăng? Bạn kiểm tra lại thử xem.
Bạn có thể copy 4 lỗi đó lên diễn đàn được không? Kể cả vị trí báo lỗi trong đoạn code nữa.

===== Thành viên Forum Thien Than CNTT ====
The only way to begin is to begin.
avatar
anbinhtrong
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 77
Số điểm : 142
Số lần được cám ơn : 32
Ngày đến diễn đàn: : 18/10/2009
Tuổi : 29
Đến từ : BT

Xem lý lịch thành viên http://khoahockithuat.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1 quả banh di chuyển

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết